Počet položek v košíku: 0
0 Kč
Úvod > Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace a záruční doba

     1. Práva a povinnosti společnosti LAW CZ s.r.o. a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti LAW CZ s.r.o. za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, nikoliv spotřebitel.

    2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

    3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Vyobrazení produktů na eshopu a v katalogu je ilustrativní, obal výrobku se může měnit v závislosti na možnostech  dodavatele, změna designu obalu výrobku nepředstavuje rozpor s  kupní smlouvou a není důvodem k reklamaci.

    4. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

        a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost LAW CZ s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

        b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti LAW CZ s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

        c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

        d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

        e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

        f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

        g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

    6. Společnost LAW CZ s.r.o.  je oprávněna do 5 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 14 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost LAW CZ s.r.o., v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi . Společnost LAW CZ s.r.o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

   7. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu.

    8. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Individuální záruční doba je vždy uvedena v katalogu společnosti LAW CZ s.r.o. nebo na internetových stránkách společnosti v popisu konkrétního zboží.

    10. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

11. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti LAW CZ s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí LAW CZ s.r.o. záruční list i dodatečně.